Medicaldress מבית unidress

תקנון האתר

מדיקלדרס מבית יונידרס

תקנון האתר

(להלן – “התקנון”)

הגדרות – בתקנון זה יינתנו פרושים למונחים הבאים:

“מדיקלדרס מבית יונידרס” ו/או “החברה”

החברה ו/או מי מטעמה המפעיל את האתר.

“האתר” ו/או “אתר האינטרנט”

אתר האינטרנט של החברה שכתובתו: medicaldress.co.il

או כל כתובת אחרת שתפורסם.

“נרשם” ו/או “משתמש”

כל יחיד, תושב ישראל, מעל גיל 18 אשר נכנס לאתר ו/או ביצע רכישה כאורח – והכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

“מוצרי מכירה”

פריטי לבוש, ומוצרים המוצעים למכירה באתר – והכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

“מידע” ו/או “תכנים”

כל מידע ו/או נתונים ו/או תכנים ו/או הצעה ו/או פרסום ו/או פרטים אחרים המוצגים באתר, בין שמע (אודיו), בין כטקסט ובין כוידאו ו/או בכל מדיה אחרת הקשורה לחברה, ובכלל זה: מילים, תמונות, ציור, שרטוט, רישום ולרבות אופן עיצובם של הנ”ל ו/או כל תוכן דיגיטלי אחר.

כללי

האתר הינו אתר וירטואלי באינטרנט, המהווה, בין היתר, חנות וירטואלית, והוא מציע לנכנסים לאתר אפשרות לרכישת מוצרים, ביטול עסקת רכישה, תכנים פרסומיים, מידע, השתתפות במבצעים, וכן תכנים נוספים בתחומים שונים.

כל הזכויות לגבי התקנון שמורות לחברה, ואין להעתיק ו/או לשכפל תקנון זה ו/או כל חלק ממנו ו/או לעשות בו כל שימוש, ללא הרשאה מראש ובכתב מהחברה.

בטרם תתאפשר רכישת מוצרים באתר, ולפני ביצוע התשלום, על המשתמש ו/או האורח לאשר ולסמן באמצעות סימון במקום המתאים לכך כי קרא את התקנון וכי הוא מסכים להוראותיו ומקבל על עצמו את כל הוראותיו ותנאיו.

ניתן לבצע רכישות באתר בכל יום, 24 שעות ביממה, למעט במקרים בהם האתר הושבת לביצוע פעולות תחזוקה ו/או עדכון ו/או כתוצאה מתקלה ו/או כל סיבה אחרת, לרבות במקרים של כח עליון ו/או שביתה ו/או הפסקת חשמל ו/או נפילת מתח ו/או כל בעיה אצל ספק האינטרנט וכן כתוצאה ממקרים ו/או תקלות שאינן בשליטת החברה ו/או של ספק האינטרנט ו/או מי מטעמם.

הרשות לרכוש באתר

רשאי לרכוש מוצרים באתר כל משתמש ו/או אורח, כדלקמן:

מי שסימן במקום המתאים שיועד לכך כי קרא את התקנון והסכים לאמור בו.

מי שמחזיק ברשותו כרטיס אשראי בר תוקף שהונפק ומכובד בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המורשות בישראל.

לחברה שמורה הזכות להגביל ו/או לבטל את זכאותו של המשתמש ו/או האורח לרכוש באתר מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות, אך לא רק, במקרה שבו המשתמש ו/או האורח מילא או מסר פרטים כוזבים ו/או שגויים ו/או פרטים שאינם נכונים, במקרה שבו הרכישה בוצעה באמצעות כרטיס אשראי שאינו בתוקף ו/או שהוגבל לשימוש ו/או חסום לשימוש ו/או אינו מוחזק כדין בידי המשתמש ו/או האורח.

המשתמש ו/או האורח מתחייב להשתמש במידע ובשירותי האתר בהתאם לדרישות כל דין, ובכפוף לאמור בתקנון זה.

בעת הרכישה כאורח באתר, לא חלה על האורח החובה להירשם לאתר החברה, ופרטי הרכישה של האורח לא יישמרו במאגר המידע של החברה, והחברה לא תעשה בהם כל שימוש, למעט בכפוף להוראות כל דין.

המשתמש ו/או האורח המבצע רכישה באתר יקרא להלן – “הרוכש/ת”

הרכישה באתר

לצורך רכישה באתר על הרוכש למסור את פרטיו האישיים בהתאם למבוקש (לרבות, אך לא רק, שם פרטי ושם משפחה, מספר תעודת זהות, פרטי כרטיס אשראי, כתובת פרטית, מספר טלפון, מספר טלפון נייד, כתובת דואר אלקטרוני, הכתובת שאליה יסופקו המוצרים שהוזמנו על ידו באתר או אם הוא מעוניין באיסוף עצמאי של המוצרים מחנות החברה). כמו כן יתבקש הרוכש לסמן במידה ואינו מעוניין לקבל מידע פרסומי ו/או דיוור ישיר כאמור להלן.

הרוכש יסמן בטופס ההזמנה המופיע באתר את המוצר או המוצרים שברצונו לרכוש, ואת אופן התשלום עבורם.

הפרטים ימולאו בטופס ההזמנה המופיע באתר, ועל הרוכש מוטלת האחריות להקפיד על מילוי הפרטים במדויק ובמלואם.

באתר יוצג ויוצע למכירה מגוון רחב של מוצרים של החברה, ולצידם יופיע תיאור תמציתי של המוצר, ובמקרה של חוסר במוצר מסוים, יירשם כי מוצר זה אינו מצוי כעת במלאי. תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן לצורך המחשה בלבד וייתכנו שינויים בין תמונות המוצרים המוצגות באתר לבין המוצרים בפועל (לרבות, שינוי בצבע המוצר, בגוון המוצר, במידות המוצר וכו’). מובהר כי לחברה שמורה הזכות להרחיב ו/או לצמצם ו/או לשנות בכל עת את מגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר, לפי שיקול דעתה.

החברה מביאה לידיעת הרוכש כי המוצרים המוצעים למכירה באתר, כולם או חלקם, מוצעים למכירה גם בחנויות החברה.

במקרה בו נתגלה חוסר במוצר אחד או יותר שהוזמן על ידי הרוכש, על אף כי בעת ביצוע ההזמנה הופיע כי המוצר זמין והזמנת הרוכש אושרה, לא תהיה החברה מחויבת לספק מוצר זה לרוכש על פי הזמנתו. נציג החברה יעשה מאמץ ליצור קשר עם הרוכש, בהתאם לפרטי ההתקשרות שנמסרו על ידו בעת הרשמתו באתר ו/או הרכישה, ויציע לו לבחור מוצר דומה ו/או אחר מבין המוצרים המוצעים למכירה באתר ו/או לקבוע מועד אספקה חדש ו/או להציע לו כי אם הוא חויב במחיר המוצר, לקבל כספו חזרה באמצעות זיכוי כרטיס האשראי בו ביצע את רכישת המוצר או באמצעות העברה בנקאית. בכל אחד מהמקרים האמורים לא יהיו לרוכש ו/או למי מטעמו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מן וסוג שהוא בקשר לכך כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

מחירי המוצרים

לצד כל מוצר המוצע למכירה באתר יופיע מחירו בשקלים חדשים כשהוא כולל מע”מ (להלן – “מחיר המוצר”), והמחיר הנ”ל אינו כולל דמי משלוח.

לנרשמים לאתר כחברי מועדון לקוחות יינתנו הנחות ו/או מחירים מוזלים על מוצרים מסוימים המוצעים למכירה באתר, כפי שיוחלט על ידי החברה מפעם לפעם.

החברה תהיה רשאית לשנות את המחירים של המוצרים המוצעים למכירה באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי.

החברה תהיה זכאית, בכל עת, לקבוע סכום רכישה מינימלי של מוצרים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וכן לשנות את סכום הרכישה המינימלי, מעת לעת, וכל זאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי. סכום הרכישה המינימלי מופיע במחירון ויעודכן מפעם לפעם.

מחיר המוצר, כפי שמופיע באתר, אינו מהווה הטבה בהכרח בתנאי תשלום נוחים יותר ו/או מחיר משתלם ו/או זול יותר ממחיר אותו מוצר המוצע למכירה בחנויות החברה.

אמצעי התשלום ותנאי התשלום

התשלום עבור רכישת המוצרים באתר יעשה רק באמצעות כרטיס אשראי בתוקף אשר הונפק על ידי חברת כרטיסי אשראי הפועלת בישראל על פי דין ובכפוף לתנאי חברת כרטיס האשראי הרלוונטי. לחברה שמורה הזכות לשנות בכל עת את אמצעי התשלום ו/או להוסיף עליהם. מובהר כי לא יבוצעו תשלומים באמצעות כרטיס מגנטי נטען ו/או שובר מתנה ו/או כל אמצעי תשלום אחר שהונפקו ע”י החברה.

תשלום באמצעות כרטיס אשראי יתאפשר בכפוף לאימות פרטי הרוכש ופרטי כרטיס האשראי על ידי חברת כרטיס האשראי וכן בכפוף לקבלת אישור מחברת כרטיס האשראי עבור ההזמנה שבוצעה על ידי הרוכש באתר.

התשלום תמורת המוצרים שירכשו באתר כאמור יוכל להיעשות במספר תשלומים שיקבעו ע”י החברה, בלי או עם חיוב ריבית, ולחברה שמורה הזכות, לפי החלטתה ושיקול דעתה הבלעדי, לשנות מפעם לפעם את מספר התשלומים ואת ההוראות לעניין הריבית, ולרוכש לא יהיו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

אספקת המוצרים

אספקת המוצרים שנרכשו באתר תתאפשר רק בתחומי מדינת ישראל, בכפוף לאמור להלן בסעיף זה.

משלוח המוצרים תהיה לכתובת שהרוכש ציין בתהליך הרכישה ככתובת אליה הוא מבקש את אספקת המוצרים.

החברה לא תהיה מחויבת לספק את המוצרים שהוזמנו כאמור ליישובים ו/או מקומות מעבר לקו הירוק שחברת דואר ישראל ו/או חברת שליחויות מטעמה שאינה שולחת אליהם דברי דואר, והיא לא תהיה אחראית לכל נזק או פגם שנגרם כתוצאה ממשלוח המוצר בדואר, ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.

מועד משלוח המוצרים שנרכשו באתר עד לשעה 15:00 ביום בו בוצעה הרכישה הינו עד לתום 14 ימי עסקים מיום אישור ביצוע ההזמנה במייל חוזר.

דמי משלוח – מובהר כי מחיר המוצר אינו כולל דמי משלוח, וחיוב בגין דמי המשלוח יתווסף לחשבון הסופי בו יחויב הרוכש בשל ביצוע הזמנתו. דמי משלוח הם סך של 35 ₪, ולחברה שמורה הזכות לפטור מדמי משלוח באופן זמני או באופן קבוע מוצר אחד או יותר ו/או מוצר שנכלל במסגרת מבצע מסוים. החברה תהיה זכאית לעדכן מפעם לפעם את דמי המשלוח לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי.

מבצעים והנחות

החברה תהיה רשאית להחליט מפעם לפעם ובהתאם לשיקול דעתה כי מוצר מסוים יוצע למכירה באתר במחיר מוזל ו/או בהנחה ו/או במסגרת מבצע ו/או להעניק לחבר מועדון לקוחות הטבה מסוימת בעת רכישת המוצר באתר.

החברה תהיה רשאית להפסיק ו/או לשנות, את המבצע שיערך באתר וזאת בכל עת לפי החלטתה וללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי.

ההנחות והמבצעים כאמור יפורסמו באתר, ותוקפם יהיה עד לתום המועד שייקבע, או עד לגמר המלאי – לפי המוקדם מבין השניים. ככל שלא נקבע מועד הסיום, יהיה מועד סיום ההנחה או המבצע כפי שייקבע ע”י החלטת החברה.

מדיניות ביטול רכישה באתר והחזרת מוצרים ו/או החלפת מוצרים

החברה תאפשר לרוכש לבטל את הזמנתו ולהחזיר מוצר ו/או להחליף את המוצר שרכש באתר, בהתאם למדיניות החברה המפורטת להלן, ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 והתקנות שהותקנו לפיו, וכפי שיעודכנו מעת לעת (להלן –”מדיניות החזרת ו/או החלפת מוצרים”). לחברה שמורה הזכות לשנות ו/או לעדכן מעת לעת את מדיניות החזרת/החלפת המוצרים וזאת מבלי שתחויב לתת לרוכש הודעה כלשהי.

המועד האחרון לביטול הרכישה והחזרת המוצר ו/או החלפת מוצר הינו תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר.

החלפת מוצר:

החלפת המוצר תתאפשר רק במקרה בו הרוכש מעוניין באותו המוצר, אך ברצונו לשנות את גוון המוצר ו/או מידת המוצר.

אופן החלפת המוצר במועד ייעשה כך::

ככל שהמוצר המבוקש קיים במחסני החברה, יישלח המוצר החדש לרוכש תוך 14 ימי עסקים מיום הגעתו לחברה באמצעות דואר רשום, ובהתאם להוראות תקנון זה, ולא יגבו דמי משלוח בגין זה.

במסירה בחנות המפעל, שכתובתה מפורסמת באתר, עם העתק מהחשבונית המעידה על עצם ביצוע רכישת המוצר או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע הרכישה, מועד הרכישה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום, ובלבד שהמוצר המוחזר לא נפגם, לא נעשה בו כל שימוש והוא באריזתו המקורית כשתווית המוצר מחוברת אליו.

ככל שהמוצר המבוקש קיים בחנות ו/או במלאי החברה, יוחלף המוצר בחנות.

ככל והמוצר המבוקש אינו קיים במחסני החברה, יחולו ההוראות בעניין ביטול החיוב והחזר כספי כאמור להלן.

ביטול רכישה והחזרת מוצר

ביטול רכישה שבוצעה באתר האינטרנט ייעשה במסירה בחנות המפעל, שהכתובת שלה מפורסמת באתר, תוך ציון כי המוצר מוחזר ולא מוחלף, ובלבד שהמוצר המוחזר לא נפגם, לא נעשה בו כל שימוש והוא באריזתו המקורית כשתווית המוצר מחוברת אליו ובלבד שהרוכש הציג חשבונית המעידה על עצם ביצוע העסקה עם החברה או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.

החזיר הרוכש את המוצר במקרה של ביטול רכישה בחנות , החזר כספי ללקוח יהיה בגין המוצר בלבד ובקיזוז דמי המשלוח שנגבו מהלקוח בעת ביצוע הרכישה הראשונה דרך האתר.

ביטול חיוב בכרטיס אשראי והחזר כספי

בכפוף לקיומם של התנאים לביטול רכישה והחזרת מוצר כאמור לעיל, תוך 28 ימים מיום החזרת המוצר לחברה, תבטל החברה את חיוב הרוכש בגין רכישת המוצר ותשיב לו את אותו הסכום בו חויב בפועל בגין המוצר בקיזוז דמי המשלוח, באמצעות זיכוי כרטיס האשראי ששימש אותו לרכישת המוצר, או באמצעות העברה בנקאית לחשבון הרוכש.

  • במקרה של ביטול הזמנה והחזרת כל המוצרים ינתן זיכוי מלא  בניכוי של דמי טיפול בגובה 5% מערך העסקה או 100 שח,הנמוך מבינהם, על פי האמור בתקנות ההגנה לצרכן.

הגנת הפרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר

עצם מילוי טופס ההרשמה לאתר כחבר מועדון לקוחות מהווה הסכמה של הנרשם לכך שפרטיו, שימסרו במסגרת מילוי טופס ההרשמה לאתר, ומידע נוסף שיצטבר אודותיו כתוצאה מפעילותו באתר, יישמר במאגר המידע של החברה, והיא תעשה בו שימוש בכפוף להוראות כל דין ולאמור בתקנון זה.

החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים שנמסרו על ידי המשתמשים ו/או שנצברו אודותם כאמור, למטרות כדלקמן: (א) שיווק, פרסום, קידום מכירות, וכל פניה אחרת לנרשם (בכל דרך לרבות, אך לא רק, דיוור ו/או שליחה כהודעה אלקטרונית ו/או באמצעות הודעת מסר קצר לטלפון הנייד ו/או פקס ו/או למחשב של המשתמש); (ב) כל שימוש סטטיסטי, וזאת בכפוף לכך שמידע הנ”ל לא יזהה את המשתמש בשמו או בפרטי זהותו; (ג) לצרכים פנימיים של החברה (ד) כל דבר ועניין המותרים על פי דין והדורשים את הסכמתו;

אחריות

החברה ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות בכל צורה שהיא לפעילותו ו/או לתקינותו ו/או לתפקודו של האתר, והם לא ישאו באחריות לכל תקלה ו/או שיבוש בתשתיות ו/או במחשבים ו/או בתוכנות ו/או במערכות הנ”ל.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל מקרה שבו אירעה טעות בכל דבר ועניין הקשור לאתר ו/או לפרסום החברה באתר, אשר אירעה בתום לב ו/או ברשלנות, לא יהיו לו כלפי החברה ו/או מי מטעמה כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות.

החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לאורח ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג’ כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

שונות

לחברה בלבד יהא שיקול הדעת הבלעדי בכל הנוגע לאתר ו/או לתקנון זה, ולא תהא סמכות לכל גורם אחר לחייב את החברה בעניין זה. בנוסף, לחברה שמורה הזכות, בכל עת, להפסיק באופן זמני ו/או קבוע את פעילותו של האתר בהתאם להחלטתה ושיקול דעתה הבלעדי.

בכל מקרה, לא תהא למשתמש ו/או לאורח כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי החברה ו/או מי מטעמה, בכל עניין ודבר הקשור, במישרין או בעקיפין, באתר.

אם תידרש לכך על פי דין, תעביר החברה לרשויות המס ו/או לכל רשות מוסמכת אחרת, את פרטי המשתמשים ו/או האורחים.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן כל הוראה מהוראות תקנון זה בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ובלא צורך בהודעה על כך, מעבר לפרסום הנוסח העדכני של התקנון באתר האינטרנט שלה.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם, בין אם בכתב, בין במדיה אלקטרונית כלשהי, ובין אם בעל פה, – תגברנה הוראות התקנון.

החברה תהיה רשאית להסיר את המשתמש מהאתר ו/או לחסום את כניסתו אם המשתמש השתמש באתר בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת. הודעה למשתמש על הסרתו ו/או על חסימת כניסתו יכולה להיעשות בכל דרכי הדיווח כאמור לעיל.

משתמשים המעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע של החברה, יודיעו על כך בכתב לחברה באתר האינטרנט, והחברה תפעל לפי ההודעה הנ”ל.

על תקנון זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או חילוקי דעות בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני בית המשפט המוסמך בעיר נתניה בלבד

התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. מובהר בזאת כי האמור בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ו/או ללשון רבים.

Item added to cart.
0 items - 0.00

המשלוחים שלנו נארזים בקפידה ונשלחים עם שליח עד הבית. אנו משתמשים בחברת שליחויות חיצונית עם מספרי מעקב ויודעים לעקוב אחרי המשלוח בזמן אמת