Medicaldress מבית unidress

Return and refund policy

אספקת המוצרים

אספקת המוצרים שנרכשו באתר תתאפשר רק בתחומי מדינת ישראל, בכפוף לאמור להלן בסעיף זה.

משלוח המוצרים תהיה לכתובת שהרוכש ציין בתהליך הרכישה ככתובת אליה הוא מבקש את אספקת המוצרים.

החברה לא תהיה מחויבת לספק את המוצרים שהוזמנו כאמור ליישובים ו/או מקומות מעבר לקו הירוק שחברת דואר ישראל ו/או חברת שליחויות מטעמה שאינה שולחת אליהם דברי דואר, והיא לא תהיה אחראית לכל נזק או פגם שנגרם כתוצאה ממשלוח המוצר בדואר, ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.

מועד משלוח המוצרים שנרכשו באתר עד לשעה 15:00 ביום בו בוצעה הרכישה הינו עד לתום 14 ימי עסקים מיום אישור ביצוע ההזמנה במייל חוזר.

דמי משלוח – מובהר כי מחיר המוצר אינו כולל דמי משלוח, וחיוב בגין דמי המשלוח יתווסף לחשבון הסופי בו יחויב הרוכש בשל ביצוע הזמנתו. דמי משלוח הם סך של 35 ₪, ולחברה שמורה הזכות לפטור מדמי משלוח באופן זמני או באופן קבוע מוצר אחד או יותר ו/או מוצר שנכלל במסגרת מבצע מסוים. החברה תהיה זכאית לעדכן מפעם לפעם את דמי המשלוח לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי.

החלפת מוצר:

החלפת המוצר תתאפשר רק במקרה בו הרוכש מעוניין באותו המוצר, אך ברצונו לשנות את גוון המוצר ו/או מידת המוצר.

אופן החלפת המוצר במועד ייעשה כך:

ככל שהמוצר המבוקש קיים במחסני החברה, יישלח המוצר החדש לרוכש תוך 14 ימי עסקים מיום הגעתו לחברה באמצעות דואר רשום, ובהתאם להוראות תקנון זה, ולא יגבו דמי משלוח בגין זה.

במסירה בחנות המפעל, שכתובתה מפורסמת באתר, עם העתק מהחשבונית המעידה על עצם ביצוע רכישת המוצר או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע הרכישה, מועד הרכישה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום, ובלבד שהמוצר המוחזר לא נפגם, לא נעשה בו כל שימוש והוא באריזתו המקורית כשתווית המוצר מחוברת אליו.

ככל שהמוצר המבוקש קיים בחנות ו/או במלאי החברה, יוחלף המוצר בחנות.

ככל והמוצר המבוקש אינו קיים במחסני החברה, יחולו ההוראות בעניין ביטול החיוב והחזר כספי כאמור להלן.

ביטול רכישה והחזרת מוצר

ביטול רכישה שבוצעה באתר האינטרנט ייעשה במסירה בחנות המפעל, שהכתובת שלה מפורסמת באתר, תוך ציון כי המוצר מוחזר ולא מוחלף, ובלבד שהמוצר המוחזר לא נפגם, לא נעשה בו כל שימוש והוא באריזתו המקורית כשתווית המוצר מחוברת אליו ובלבד שהרוכש הציג חשבונית המעידה על עצם ביצוע העסקה עם החברה או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.

החזיר הרוכש את המוצר במקרה של ביטול רכישה בחנות , החזר כספי ללקוח יהיה בגין המוצר בלבד ובקיזוז דמי המשלוח שנגבו מהלקוח בעת ביצוע הרכישה הראשונה דרך האתר.

ביטול חיוב בכרטיס אשראי והחזר כספי

בכפוף לקיומם של התנאים לביטול רכישה והחזרת מוצר כאמור לעיל, תוך 28 ימים מיום החזרת המוצר לחברה, תבטל החברה את חיוב הרוכש בגין רכישת המוצר ותשיב לו את אותו הסכום בו חויב בפועל בגין המוצר בקיזוז דמי המשלוח, באמצעות זיכוי כרטיס האשראי ששימש אותו לרכישת המוצר, או באמצעות העברה בנקאית לחשבון הרוכש.

במקרה של ביטול הזמנה והחזרת כל המוצרים ינתן זיכוי מלא בניכוי של דמי טיפול בגובה 5% מערך העסקה או 100 שח,הנמוך מבינהם, על פי האמור בתקנות ההגנה לצרכן.

Item added to cart.
0 items - 0.00

המשלוחים שלנו נארזים בקפידה ונשלחים עם שליח עד הבית. אנו משתמשים בחברת שליחויות חיצונית עם מספרי מעקב ויודעים לעקוב אחרי המשלוח בזמן אמת